Traži


RAID sistem

RAID sistem

Šta je RAID?

RAID - Redundant Array of Independent Disks (redundantan niz nezavisnih diskova) je tehnologija koja se koristi zarad dobijanja veće brzine pristupa, većeg kapaciteta ili sigurnosti. Ovo se postiže kombinovanjem više hard diskova u logičku jedinicu koju sistem može videti kao jedan fizički ili kao više logičkih diskova.

Spasavanje podataka sa RAID-a

RAID sistem - diskovi

Helpdisc koristi napredne tehnike za popravljanje, spasavanje i ponovno stvaranje nedostupnih podataka:

- Sa svih RAID kontrolera i svih RAID struktura

- Sa svih tipova, proizvođača i modela hard diskova koji su u RAID-u

- Za sve uzroke gubitka podataka, od jednostavnih do najkomplikovanijih, uključujući viruse, prirodne katastrofe, slučajno brisanje, pad sistema, korupciju fajlova, kvar hardvera...

Vršimo spašavanje podataka sa sledecih tipova RAID-a:

RAID 0
RAID 1
RAID 3
RAID 4
RAID 5
RAID 1E
RAID 6
RAID 5E
RAID 5EE
RAID ADG
RAID 0+1
RAID 10
RAID 50
RAID 51

RAID Data Recovery proces

Spašavanje podataka sa RAID sistema HelpDisc vrši po tačno utvrđenoj proceduri. RAID recovery počinje kloniranjem svih diskova koji su bili deo RAID sistema na ispravne diskove, tzv. klonove. Kloniranje diskova je proces kojim se kompletan sadržaj diska, svaki njegov sektor, kopira na drugi - ispravan hard disk. Uspešnost kloniranja diska zavisi od vrste kvara koji je na tom disku, a od uspešnog kloniranja u najvećem broju slučajeva zavisi procenat uspešnosti samog spasavanja podataka.

Kada se svi pacijent diskovi iskloniraju, simulira se rad RAID polja na isti način na koji je prvobitni RAID server funkcionisao. Kompleksnost ove simulacije zavisiće od kompleksnosti samog RAID polja kao i od stanja klon diskova. Proces simuliranja rada RAID kontrolera podrazumeva pronalaženje paramatara RAID polja, redosleda diskova, stripe size-a, cluster size-a, itd.

Saveti kojih se pridržavati pri upotrebi RAID-a

  • Nikada ne menjajte pokvareni disk sa diskom koji je bio deo prethodnog RAID sistema - uvek očistite novi disk pre upotrebe.

  • Ako disk pravi neobične mehaničke zvuke, odmah ga isključite i pozovite pomoć.

  • Napravite backup pre promene hardvera ili softvera.

  • Obeležite diskove sa njihovom pozicijom u RAID nizu.

  • Ne koristite alate za popravljanje diskova na pokvarenom disku u RAID-u.

  • Ne defragmentujte pokvarene diskove.

  • U slučaju gubitka struje za vreme rada RAID-a, ako sistem ne uspeva da se podigne ili su podaci nedostupni kad se struja vrati, ne koristite programe za popravku hard diska.HddSurgery - Tools for data recovery professionals
Helpdisc Croatia - Spašavanje podataka
2012 © Helpdisc Serbia
Web sajt Tirien