glave hard diska

Pokretač mehanizma glava – aktuator

Kod hard diskova, aktuator predstavlja pokretač celokupnog mehanizma glava. Njegov zadatak nije samo da započne i kontinuirano obezbedi kretanje mehanizma glava, već i da u potpunosti upravlja ovim kretanjem. Ovim kretanjem se ostvaruje osnovna funkcija hard diskova – zapisivanje podataka na magnetne ploče i čitanje podataka sa njih. Aktuator zapravo dovodi u rotaciono kretanje aktuatorsku ruku, a za njene su prednje krajeve vezani feriti koji su odgovorni za obavljanje funkcije zapisivanja i čitanja.

Prostor na magnetnim pločama, podeljen je u veliki (i sve veći i veći) broj sektora za skladištenje podataka. Zadatak aktuatora je da ferit dovede u precizan položaj iznad ploče, kako bi se ogovarajući podatak pročitao ili zapisao. Istovremeno elektronski kontroler upravlja radom motora hard diska i dovodi magnetne ploče u položaj kako bi najpre aktuator, a potom i feriti, mogli da odrade svoj posao.

Ako imamo u vidu brzinu kojom se ploče okreću (i do 15000 obrtaja u minuti, najčešće 5400 i 7200) i broj sektora koji se „pakuje“ na pločama najmodernijih hard diskova (koji se meri u milijardama), jasno je koliko složen zadatak obavlja aktuator u gotovo trenutnom pronalaženju tačnog sektora na pločama koje rotiraju velikom brzinom.

aktuator

 

Slika 1 – Pokretački mehanizmi glava hard diska: step motor (levo) i servomehanizam (desno)

Na hard diskovima starije generacije, funkciju aktuatora obavljao je koračni motor (tzv. step motor) – elektromotor koji pretvara digitalne strujne impulse u konstrukcijski unapred određena ugaona pomeranja. Ovakav princip pozicioniranja ferita mogao je da funkcioniše kada je po jedinici površine prostora na pločama bilo znatno manje sektora i kada su ploče rotirale sa manjim brojem obrtaja.

Međutim, vremenom se zahtevao sve veći i veći kapacitet hard diskova (samim tim i veća gustina sektora na magnetnim pločama), a u tim okolnostima step motor više nije mogao da precizno pozicionira ferit. Pored toga, sve češće se javljao problem pregrevanja koračnih motora što je dovodilo i do termičkog širenja ploča i opasnosti od fizičkog kontakta sa feritima i nastajanja ogrebotina.

Danas su step motori potpuno izbačeni iz upotrebe kada je reč o obavljanju funkcije aktuatora tj. pokretača glava hard diska. Pokretanje mehanizma glava se kod modernih diskova obezbeđuje promenom amplitude i polariteta struje kroz namotaje žice u polju stalnog magneta. Kalem (voice coil) je sastavni deo mehanizma glava i nalazi se sa zadnje strane sklopa, i svojim kretanjem u magnetnom polju dva stalna magneta, dovodi u kretanje čitav mehanizam glava. Ovaj princip popularno se naziva servomehanizam ili samo servo.

Za obezbeđivanje stalnog magnetnog polja primenjuje se par veoma jakih neodijumskih magneta, koji su dovoljne jačine da privuku masu i do 1000 puta veću od njihove. Pravac delovanja magnetne sile ovih magneta je strogo vertikalan, u suprotnom moglo bi da dođe do oštećenja magnetnog zapisa na pločama.

Nastavak uskoro…

Žarko Damjanović

Mehanizam glava hard diska

Hard disk je jedan od najboljih primera mehatroničkog (ili elektromehaničkog) uređaja. Mehanikom, odnosno kretanjem mehanizma glava hard diska, upravlja elektronika, pozicionirajući mehanizam nanometarski precizno pri velikim brzinama okretanja magnetnih ploča i stalnim promenama njihove ugaone brzine. Podsklop glava hard diska (head stack assembly – HSA) sačinjavaju aktuatorska ruka koja rotira oko fiksirane osovinice, sklop njenog uležištenja i namotaji žice – kalem (voice coil).
head-stack-assembly

 

Slika 1 – Head stack assembly – HSA

Aktuatorske ruke mehanizma glava (actuator arm ili access arm) izrađuju se najčešće od legura aluminijuma, ređe od titanijumskih legura i nerđajućeg čelika. Aluminijumske legure su najčešće u primeni, zbog svojih paramagnetnih svojstava i odličnih mehaničkih osobina, pre svega čvrstoće, i male specifične težine te s toga aktuatorske ruke predstavljaju robusnu ali lako pokretljivu celinu.

Za krajeve aktuatorske ruke vezan je podsklop sastavljen iz veoma tankog (≈0.1mm) elastičnog lima za koji je vezan ferit, odgovoran za obavljanje funkcije čitanja i pisanja podataka. Masa ovog podsklopa, poznatog i kao head gimbal assembly – HGA, je jako mala kako bi moglo da se ostvari „plivanje“ na već pomenutom „vazdušnom jastuku“, koji nastaje usled velike brzine okretanja ploča hard diska. HSA i HGA se najčešće proizvode u potpuno odvojenim proizvodnim procesima i u funkcionalnu celinu se spajaju naknadno.

mehanizam-glava-hard-diska

 

Slika 2: Mehanizam glava (sklop HSA i HGA) u Western Digital hard disku

Ferit („slider“) se nalazi na samom vrhu HGA podsklopa, pravougaonog je oblika i veoma male površine (≈1mm2). Njegova uloga je ključna u radu hard diska i sastoji se u transformaciji magnetnog polja ploča u električni signal (čitanje podataka) ili obrnuto – transformaciji strujnog signala u magnetni zapis na pločama (zapisivanje podataka).

Klasičan princip rada hard diskova znači da u jednom trenutku vremena „radi“ samo jedna glava, obavljajući funkciju čitanja ili pisanja. Površina ferita je specijalnog aerodinamičkog oblika („pattern“ se razlikuje od modela do modela diska i proizvođača) kako bi se na najbolji način iskoristile pogodnosti „vazdušnog jastuka„.

Bez strujanja vazduha nema čitanja i pisanja podataka, a strujanja vazduha nema ako nema okretanja magnetnih ploča hard diska. Okretanja nema ako se bilo koji od uslova izostavi:

–  ako glave nisu gde je potrebno u datom trenutku

–  ako nema okretanja motora

–  ako nema vazduha

Nastavak uskoro…

 

Žarko Damjanović

HelpDisc

Glave hard diska

Glave hard diska predstavljaju najosetljiviju komponentu hard diska. One su zaslužne za sve vrline poput brzog čitanja i pisanja modernih hard diskova, ali su i krivac za veliki broj kvarova. U ovom tekstu pokušaćemo malo da približimo rad i način funkcionisanja glava običnim jezikom (lako razumljivim), kao i da ukažemo na najčešće probleme koji se javljaju u radu hard diska i samom procesu otklanjanja problema.

Hard-Drive-Head-Arm

 

Slika 1 – Sklop glave hard diska

Za hard disk se najčešće kaže da čuva podatke tako što dekoduje nule i jedinice koje su upisane na ploču. Zaključak navodi da je hard disk u potpunosti digitalni uređaj i da kao takav barata isključivo sa binarnim kodom. Situacija međutim nije baš takva. Snimanje podataka na ploče nosače ne vrši se digitalno, tj. signal koji je upisan na ploče nije digitalni nego analogni.

Glave koje čitaju magnetni zapis zapisan na ploču takav signal vode do klasincog pojačavačko-oslabljivačkog sklopa i onda do A-D konvertora (analogno- digitalnog konvertora). Tek posle tog stepena mozemo govoriti o digitalnom uređaju i digitalnom signalu.

Dobre-i-lose-glave

Slika 2 – Analogni signal dobre glave (levo) i loše glave (desno)

Glavom hard diska (pogrešno) smatramo ceo sklop koji sadrži ferit koji lebdi iznad ploča, kalem u kojem se indukuje signal, komutator (pojačavač – oslabljivač, A-D konvertor), ruku na kojoj stoje feriti, ležaj oko kojeg se okreće glava i kalem koji služi za pokretanje glave.  Često se ležaj pogrešno zove motorom glave.

Glava se zapravo pokreće promenom struje koja teče kroz kalem koji je u polju stalnog magneta. Promenom struje kroz kalem postiže se pomeranje celog sklopa glave i time omogućuje čitanje podataka po celoj površini ploča. Najosetliviji deo glave hard diska je njen vrh, tj. ferit koji se nalazi na njenom vrhu (u narodu poznatiji kao “igla”).

HDD-head-ferit-dirty-and-clean

Slika 3 – Ferit na glavi hard diska – čist (levo) i zaprljan (desno)

Najrasprostranjeniji diskovi, u zavisnosti od broja ploča, imaju jednu do deset glava. Glave diska, bez obzira na tip diska, rade na isti način. Usled okretanja ploča brzinom od 4 do 15 000 obrtaja u sekundi, dolazi do strujanja vazduha preko ploča i ispod glava hard diska. Glave se usled tog strujanja podižu na visinu od 75 do 175nm i time omogućavaju nesmetano kretanje ruke nosača glava i pomeranje glava iznad ploča hard diska.

Glava, uslovno rečeno, pliva na “vazdušnom jastuku” i bez kontakta sa pločama čita podatke. Kako se radi o veoma malim rastojanjima, velikim brzinama, a vrlo često i prenosnim uređajima, jasno je odakle vreba opasnost.

Nastavak uskoro…

HelpDisc