motor hard diska

WD Tidbit, vredni 32-godišnjak skromnih kapaciteta

Nedavno nam je na dijagnostiku stigao zanimljiv hard disk. U pitanju je Western Digital Tidbit 30 WDAB130-000, kapaciteta 32 mb. Proizveden je krajem oktobra 1991. godine.

Ovaj uređaj je neumorno radio preko 30 godina u industrijskim uslovima. Bio je srce i mozak CNC mašine. Kvalitet njegove izrade se ne može dovesti u pitanje. Što bi se reklo – Old but Gold. Jer teško je i zamisliti da će neki od novih diskova ogromnih kapaciteta steći uslov za penziju i biti „radno sposoban“ za trideset i više godina.

Besprekorni niz nedavno mu je prekinulo „lupanje“ unutar uređaja. Tokom dijagnoze utvrdili smo da ga je prouzrokovao mehanički kvar. Tačnije, zaglavljen ležaj motora hard diska.

Uprkos zastareloj tehnologiji izrade uređaja, problem je rešen. Zatim su podaci spašeni sa ovog diska klonirani na identični hard disk koji nam je klijent dostavio. A kasnije i na dodatni uređaj za prenos podataka – kao disk imidž kopija.

Godinama je ovaj hard disk držao korak sa mnogo savremenijim uređajima ali nakon kvara više nije za dalju upotrebu. Međutim, ono što slučaj čini zanimljivim su (za današnje potrebe) njegov izuzetno mali kapacitet i starost. U vreme kada se proizvode diskovi suludih brzina i kapaciteta, korisno je osvrnuti i na vintage uređaje daleko skromnijih performansi, poput ovog.

Ležaj motora hard diska i postupak njegove zamene u HelpDisc-u

Na samom početku razvoja hard diskova za potrebe uležištenja osovinice rotora kao logično rešenje sa aspekta cene, produktivnosti i dostupnosti nametnuli su se kotrljajni kuglični ležajevi (ball bearings). Oni su obezbeđivali za to vreme zadovoljavajuće nizak nivo trenja i visoku pouzdanost. Vremenom se zahtevala sve veća brzina okretanja ploča, a samim tim se javljalo i veće trenje u ležaju i širenje čeličnih kuglica usled visokih temperatura. Problem pregrevanja ležaja rešen je upotrebom kotrljajnih tela od keramičkih materijala sa niskim koeficijentom termičkog širenja poput silicijum-nitrida i cirkonijum-dioksida.

Stalni zahtevi za povećanjem kapaciteta tj. gustine magentnog zapisa na pločama, konstantno su smanjivali dimenziju na kojoj glave lebde iznad ploča. Princip uležištenja kotrljajnim telima zasniva se na njihovoj rotaciji oko ose okretanja, s tim da svako telo (kuglica) takođe rotira i oko svoje ose i to različitom brzinom. Pritom, kotrljajni ležajevi su jako osetljivi na nečistoće koje se u ležaju najčešće javljaju kao posledica habanja samih kuglica u toku rada.

Ovakav princip dovodio je do odstupanja okretanja ploča od nominalne ose rotacije – radijalnog bacanja. U situaciji stalnog smanjivanja „vazdušnog jastuka“ pomenuto radijalno bacanje ploča moglo je da dovede do njihovog kontakta sa feritima na glavama. Pored toga, tražilo se rešenje koje bi smanjilo već poprilično visok nivo bukekoje se javljao kao rezultat okretanja kuglica u ležaju.

Lezajevi-hdd-motor

Slika 1: Konfiguracija motora hard diska sa kugličnim (levo) i kliznim (desno) ležajem

Rešenje je pronađeno u kliznim ležajevima (fluid bearings). Ulogu kuglica ovde zamenjuje tanki uljni film a osovinica rotora se okreće u ležaju bez kontakta sa kućištem ležaja (hidrodinamičko plivanje). Ovakav princip je značajno smanjio efekat radijalnog bacanja a s obzirom da nema kontakta u ležaju smanjen je i efekat grejanja. Možda i glavna prednost kliznih nad kotrljajnim ležajevima je činjenica da je okretanje u kliznom ležaju stabilnije sa porastom brzine obrtanja.

Ovo omogućuje eventualni dalji porast brzine okretanja ploča hard diskova. Još jedan od rezultata primene ovog konstrukcijskog rešenja bio je značajno smanjenje nivoa buke prilikom rada hard diskova. Danas se gotovo svi moderni hard diskovi proizvode sa rešenjem uležištenja osovinice rotora kliznim ležajevima.

Uvođenje kliznih ležajeva nažalost nije otklonilo sve mogućnosti defekta motora u toku rada. Trenutno najveći problem u ovoj oblasti jeste zaglavljivanje osovinice rotora u kućištu ležaja. Ovaj kvar javlja se najčešće usled udara ili padova hard diska u toku rada.
Slika-07Mi u HelpDisc-u ovaj problem rešavamo upotrebom alata koji smo sami razvili i koji uspešno prodajemo data recovery kompanijama širom sveta pod brendom HDDSurgery. Pomoću ovog alata zaglavljeni klizni ležaj se izbija a na njegovo mesto se ugrađuje funkcionalni klizni ležaj sa identičnog hard diska.

Bitno je istaći da su tokom čitavog procesa konstrukcijom alata onemogućena pomeranja ploča u odnosu na kućište hard diska pa se funkcionalni ležaj ugrađuje na identičnom mestu na kome je stari bio.

Zahvaljujući ovome je radijalno bacanje ploča hard diska sa zamenjenim ležajem praktično na istom nivou kao kod diskova tek izašlih iz fabrike.

Treba istaći da je naš alat sa mnogo aspekata sigurniji i kvalitetniji pristup od drugog rešenja – premeštanja ploča u kućište sa ispravnim ležajem.

 

         Slika 2: HDDS Spindle Replacement Tool Seagate 7200.10/.11


Do sada smo imali više desetina ovakvih intervencija na hard diskovima Seagate 7200.10 i 7200.11 uz procenat uspešnosti preko 90%. Kod pomenutih hard diskova problem zaglavljivanja osovinice rotora je jedan od najčešćih kvarova a i dalje se često javlja.

spindle-helpdisc

Slika 3: Neki od zaglavljenih ležajeva zamenjenih u HelpDisc-u upotrebom HDDS Spindle Replacement Tool

Čitavu proceduru upotrebe HDDS Spindle Replacement alata možete pogledati ovde.

 

Žarko Damjanović

 

Motor hard diska

Hard disk je kompaktna mehatronička komponenta i za njegov motor nije dostupno puno prostora. Sa druge strane, motori hard diskova (tzv „spindle motori“) moraju biti u mogućnosti da generišu obrtni moment dovoljno veliki da bi se magnetne ploče okretale željenom brzinom. Ovo suštinski znači da je krucijalni zahtev, postavljen pred spindle motore, da odnos njihove snage i zapremine bude veliki.

Motori hard diskova namenjeni su radu pri velikim brzinama u dugom vremenskom periodu. Ovaj princip je sam po sebi problematičan i može lako dovesti do defekta. U jednom periodu, u industriji hard diskova, bio je prisutan trend stalnog porasta brzine okretanja motora, pa su pojedini uređaji dostizali i brzine preko 15,000 rpm.

Treba imati u vidu da je kontrola brzine obrtanja ploča, tj. preciznog dostizanja i održavanja željene brzine, vrlo značajna za obavljanje osnovnih funkcija hard diska – čitanja i pisanja podataka. Sa povećanjem kapaciteta hard diskova, tj. povećanjem gustine podataka zapisanih na pločama, kontrola brzine okretanja motora postaje sve teži zadatak.

Dodatni uslovi postavljeni pred spindle motore su: nizak nivo buke, niska cena, mala potrošnja električne energije i što manje zagrevanje u toku rada. Sve pomenute uslove, u većoj ili manjoj meri, zadovoljavaju jednosmerni elektromotori bez četkica („brushless DC electric motor“). Ovi motori na rotoru imaju permanentni magnet, dok se kroz statorske namotaje propušta struja koja dovodi do zakretanja rotora.

Strujom, koja prolazi kroz statorske namotaje, upravlja se elektronskim sklopom, tzv. invertorom, koji zamenjuje klasični komutator (kolektor). U sklopu motora postoji i senzor položaja rotora, na osnovu koga se upravlja radom samog invertora.

motor-hard-diska

 

Slika 1: Konfiguracija motora DiamondMax10 hard diska (s leva na desno):
jezgro statora, nosač ploča („šeširić“) i osovinica rotora, poklopac koji pričvršćuje ploče za nosač

Obrtni delovi spindle motora su osovinica rotora („spindle“) i nosač ploča („šeširić“) sa stalnim magnetom. Jezgro statora je kruto vezano za kućište hard diska. Uležištenje osovinice rešeno je primenom, ranije kotrljajnih, a danas gotovo isključivokliznih ležajeva. Nosač ploča je kruto vezan za osovinu rotora, a za njega je zavrtnjima vezan pričvršćivač ploča. Na taj način magnetne ploče rotiraju zajedno sa osovinicom rotora.

Na starijim modelima hard diskova glavno opterećenje spindle motora nastajalo je prilikom njegovog pokretanja usled lepljenja feritnih jezgara glava diska za magnetne ploče. Uvođenjem principa parkiranja glava na rampu ovaj problem je rešen. Danas, glavno opterećenje spindle motora potiče od otpora vazduha („windage friction„) koji se javlja usled velike brzine okretanja ploča.

Na rešavanju ovog problema uveliko rade timovi stručnjaka vodećih svetskih proizvođača hard diskova. Najčešće pominjano rešenje jeste punjenje unutrašnjosti hard diskova helijumom. Rad spindle motora i obrtanje ploča u kontrolisanoj sredini smanjili bi otpor vazduha i opterećenje motora, a, sa druge strane, omogućili bi veći broj obrtaja i brži rad hard diskova.

Nastavak uskoro…

Žarko Damjanović