Spasavanje podataka sa RAID sistema

Spasavanje podataka sa RAID-a počinje kloniranjem svih diskova koji su bili deo RAID sistema na ispravne diskove, tzv. klonove. Kloniranje diskova je proces kojim se kompletan sadržaj diska, svaki njegov sektor, kopira na drugi – ispravan hard disk. Uspešnost kloniranja diska zavisi od vrste kvara koji je na tom disku, a od uspešnog kloniranja u najvećem broju slučajeva zavisi procenat uspešnosti samog spasavanja podataka.

Spasavanje podataka sa RAID-a počinje kloniranjem svih diskova koji su bili deo RAID sistema na ispravne diskove, tzv. klonove. Kloniranje diskova je proces kojim se kompletan sadržaj diska kopira na drugi – ispravan hard disk. Uspešnost kloniranja zavisi od vrste kvara, a od uspešnog kloniranja diskova zavisi procenat uspešnosti samog spasavanja podataka sa RAID-a.

Kada se svi pacijent diskovi iskloniraju, simulira se rad RAID polja na isti način na koji je prvobitni RAID server funkcionisao. Kompleksnost ove simulacije zavisiće od kompleksnosti samog RAID polja kao i od stanja klon diskova. Proces simuliranja rada RAID kontrolera podrazumeva pronalaženje paramatara RAID polja, redosleda diskova, stripe size-a, cluster size-a, itd.

Helpdisc koristi napredne tehnike spasavanja i ponovnog stvaranja nedostupnih podataka: Sa svih RAID kontrolera i svih RAID struktura. Zatim sa svih tipova, proizvođača i modela hard diskova koji su u RAID-u. Za sve uzroke gubitka podataka, od jednostavnih do najkomplikovanijih, uključujući viruse, prirodne katastrofe, slučajno brisanje, pad sistema, korupciju fajlova, kvar hardvera…

Saveti kojih se treba pridržavati pri upotrebi RAID sistema

  • Nikada ne menjajte pokvareni disk sa diskom koji je bio deo prethodnog RAID sistema – uvek očistite novi disk pre upotrebe.

  • Ako disk pravi neobične mehaničke zvuke, odmah ga isključite i pozovite pomoć.

  • Napravite backup pre promene hardvera ili softvera.

  • Obeležite diskove sa njihovom pozicijom u RAID nizu.

  • Ne koristite alate za popravljanje diskova na pokvarenom disku u RAID-u.

  • Ne defragmentujte pokvarene diskove.
  • U slučaju gubitka struje za vreme rada RAID-a, ako sistem ne uspeva da se podigne ili su podaci nedostupni kad se struja vrati, ne koristite programe za popravku hard diska.

Spasavanje podataka

HelpDisc

Spasavanje podataka

HelpDisc

Potrebno vam je spasavanje podataka
sa RAID sistema?

Naši data recovery inženjeri za spasavanje podataka koriste najsavremenije softvere i pomoćne alate koje smo sami razvili u okviru brenda HddSurgery. Zato, ukoliko ste izgubili važne podatke, pozovite nas ili prijavite posao u Korisničkom servisu našeg sajta.